Tato nájemní smlouva se uzavírá mezi:

Pronajímatelem:

Martin Novotny , MotoXForKids.com

Větrná 368, 285 71, VRDY

tel.: +420 720 334 681

(dále jen pronajímatel)       

a nájemcem:

jméno a příjmení ………………………………………………………

bytem ………………………………………………………………………

číslo OP …………………………………………………………………….

RČ …………………………………………………………………………….

tel: ……………………………………………………………………………

(dále jen nájemce)

Článek 1.

1.1 Předmět nájmu:

Motocykl Kuberg   START  CROSS HERO  TRIAL  X- FORCE  FREERIDER

Číslo rámu……………………………………………………………………………………

(dále jen předmět nájmu)

1.2 Nájemce je oprávněn užívat motocykl za účelem jeho provozu na mimopozemních komunikacích, motocykl není určen pro provoz na pozemních komunikacích. Ve smluvený den a hodinu skončení nájmu je nájemce povinen motocykl vrátit pronajímateli v jeho provozovně, nebo na místě předem určeném při podpisu nájemní smlouvy.

1.3 Pronajatý motocykl smí řídit pouze řidič určený nájemcem a nájemce je odpovědný za řidiče motocyklu, včetně odpovědnosti za způsobenou škodu třetí osobě.

1.4 Nájemní smlouva nabývá platnosti od:

datum……………………………..čas……………………………………….

1.5 Platnost nájemní smlouvy končí:

datum……………………………..čas……………………………………….

1.6 Nájemce je povinen vrátit pronajímateli motocykl v jeho provozovně v den skončení nájmu, nejpozději v datum a čas uvedený v bodě 1.5 této smlouvy. V případě prodlení nájemce s vrácením motocyklu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu dle ceníku za každý započatý den prodlení. Nájemní smlouva je uzavřena mezi pronajímatelem a nájemcem a je platná po celou dobu nájmu.

Článek 2.

2.1 Smluvní strany se dohodly na výši nájmu……………………………………Kč.

Slovy……………………………………………………………………………………………….

2.2 Pronajímateli byla zaplacena vratná kauce k předmětu nájmu ve výši  5000 nebo 10 000 dle typu motocyklu,- Kč.        

      Při vrácení předmětu nájmu v řádném stavu bude kauce vrácena zpět nájemci.

2.3 V případě přepravy pronajímaného motocyklu na místo určené nájemcem:

Přeprava předmětu nájmu na adresu…………………………………………………………………………………

datum a čas…………………………………………………………………………….

Vyzvednutí předmětu nájmu na adrese…………………………………………………………………………………

datum a čas……………………………………………………………………………..

Článek 3.

3.1 Nájemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu byla pronajímatelem předvedena způsobilost motocyklu k provozu a jeho užívání vymezenému v bodu 1.2 této smlouvy, a že si motocykl od pronajímatele k užívání převzal.

3.2 Nájemce současně prohlašuje, že byl pronajímatelem seznámen s návodem k obsluze, jeho charakteristikou a technickými parametry.

3.3 Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že předmět nájmu není pojištění pro případ havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití motocyklu.

3.4 Pronajímatel neodpovídá za škodu způsobenou na životě, zdraví či majetku nájemce, řidiče, jeho spolujezdce či další osoby, způsobenou v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.

3.5 Pronajímatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, v případě jejího porušení ze strany nájemce, bez nároku na vrácení nájemného.

3.6 Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že předmět nájmu má tyto vady a nedostatky, které však nebrání jeho způsobilosti k provozu a ujednanému způsobu užívání:

 

Popis vad: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Článek 4.

4.1 Nájemce je povinen udržovat předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k jeho obvyklému opotřebení. Nájemce není povinen mýt motocykl v případě jeho znečištění a za očištění nebudou pronajímatelem účtovány dodatečné náklady.

4.2 Poškození nebo krádež motocyklu je nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli na telefonním čísle +420 720 334 681, a dále při vyřízení této věci postupovat podle pokynů pronajímatele. V případě hlášení a následného šetření pojistné události je nájemce povinen poskytnout pronajímateli a příslušné pojišťovně potřebnou součinnost. Poškození motocyklu je hrazeno z kauce v závislosti na míře poškození. Cena poškození se stanovuje dle cen náhradních dílů eshopumotoxforkids.com a účtuje se běžná hodinová sazba servisu dle typu motocyklu.

4.3 Nájemce odpovídá za škodu způsobenou na předmětu nájmu jeho užíváním v rozporu s touto smlouvou a se způsobem užívání vymezeným v bodu 1.2 této smlouvy, zejména pak nesprávným užíváním předmětu nájmu v rozporu s návodem k jeho obsluze a pokyny pronajímatele, úmyslným nadměrným opotřebováváním předmětu nájmu (např. gumováním pneumatik atp.), zaviněnou dopravní nehodou, nedostatečným zabezpečením předmětu nájmu proti krádeži či poškození.

4.4 V případě totálního, tj. nenapravitelného poškození předmětu nájmu, se nájemce zavazuje do 3 dnů uhradit pronajímateli škodu ve výši hodnoty předmětu nájmu, která je ke dni uzavření této smlouvy stanovena částkou ………………………….slovy…………………………………………………………Kč.

4.5 Stane-li se předmět nájmu v průběhu trvání nájmu jakýmkoli způsobem nezpůsobilý k provozu, je nájemce povinen neprodleně kontaktovat pronajímatele na tel.: +420 720 334 681.

4.6 V případě, že se motocykl stane nepojízdným v průběhu nájmu vinou nájemce, nevzniká nájemci nárok na náhradu nájemného za nevyčerpané období.

4.7 Nájemce odpovídá za případné přestupky a správní delikty, které budou adresovány pronajímateli a spáchány v době pronájmu.

4.8 Účastníci této smlouvy, dle svého prohlášení zcela svéprávní, po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, nestalo se tak v tísni ani za podmínek pro některou ze smluvních stran nápadně nevýhodných, a na důkaz správnosti jejího obsahu připojují níže své podpisy.

V ………………………………… dne ………………………v………. …………. hodin.

………………………………….. ………………………………………

Pronajímatel                                                                        Nájemce